Disclaimer Stenenmarkt

Bricks & Tiles Concepts B.V, hierna te noemen: “Stenenmarkt” en door haar ingeschakelde derden hebben bij de ontwikkeling van de onderhavige website Stenenmarkt.com en de samenstelling van de inhoud daarvan - voor zover toe te rekenen aan Stenenmarkt en door haar ingeschakelde derden – de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Stenenmarkt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via Stenenmarkt.com is verkregen. Evenmin kunnen aan de inhoud van deze website rechten worden ontleend. Stenenmarkt biedt geen garantie dat de informatie op deze website op elk moment volledig, juist, compleet en/of actueel is en/of dat het gebruik ervan zal (kunnen) leiden tot of geschikt is voor het door de gebruiker van Stenenmarkt gewenste doel.

Stenenmarkt is steeds bevoegd om de informatie op Stenemarkt.com te wijzigen en/of aan te vullen en/of te verwijderen. Alle eventueel aanwezige verwijzingen in Stenenmarkt.com naar informatiebronnen van derden zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van Stenenmarkt.com. Stenenmarkt biedt daardoor niets anders dan een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie, indien en voor zover dat door de gebruiker van Stenenmarkt.com wordt gewenst.

Stenenmarkt staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit van de in informatiebronnen van derden vermelde informatie. Het feit dat in Stenenmarkt.com een verwijzing naar een informatiebron van een derde is opgenomen betekent niet dat Stenenmarkt de aldaar verkrijgbare informatie onderschrijft.

Niets van de inhoud van Stenenmarkt.com mag door de gebruiker worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, verspreid of tegen betaling aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stenenmarkt. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot Stenenmarkt.com worden uitdrukkelijk voorbehouden.

 

Stenenmarkt.com
Kronenburgpark 2
5321 JM Hedel

tel: 085 273 1931
fax: 085 273 1932

Ma. t/m Vr.
van 8:00 tot 17:00